Łukasz Ślusarczyk

Radom · woj. mazowieckieMasovian District · Poland · lukasz.slusarczyk@gmail.com

Doświadczony programista C/C++ oraz Python w środowisku Linux. Dodatkowo Bash, RoR, Docker i więcej...
mgr Informatyki UW, mgr Matematyki UW
Senior C/C++ & Python programmer in Linux environment. Additionally Bash, RoR, Docker and more...
IT specialist and Mathematician


DoświadczenieExperience

Programista C++ i Python w projekcie HydraSTORC++ & Python Programmer in HydraSTOR Project

9LivesData

Projektowanie i rozwój backendu systemu HydraSTOR: odpornego na awarie, rozproszonego i skalowalnego, dyskowego systemu kopii zapasowych. Pracowałem nad algorytmami usuwania danych (jestem współautorem publikacji opisującej te algorytmy). Pracowałem też nad modułem replikacji oraz cache'a.

Technologie: zaawansowany C++, Python, Git, Ansible, Docker, Bash. Administrowanie systemem Linux. Agile, Scrum.

Design and development of HydraStor: failure-resilient distributed disk based backup system with asynchronous consensus procedures and local load optimization in heterogeneous architecture. I've worked on distributed space reclamation module, replication module, and caching module. I am co-author of research paper describing space relamation algorithms we invented.

Advanced C++ / python / bash coding under Linux environment including administrative tasks. Used git, docker, ansible. Agile, Scrum.
C++ used in product, Python used in its tests.

Wrzesień 2005 - teraz
15 lat
September 2005 - Present
15 years

Lider techniczny i programista w projekcie VisionTechnical leader and Programmer in Vision Project

9LivesData

Productization of innovative Vision system for real-time multi-camera video processing using sophisticated deep learning techniques to be applied i.a. in next generation autonomous vehicles. Productizing cutting edge algorithms for face detection, object recognition and tracking, liveness/gender/age evaluation and many other. My team was 4 people.

Used Python, C++, PyTorch, CMake, Docker, Git, GPU Programming

Produktyzacja prac naukowych projektu Vision - systemu do przetwarzania i analizy obrazu video w czasie rzeczywistym. Korzysta on z technik głębokiego uczenia sieci neuronowych. Praca z algorytmami wykrywania obiektów, ich śledzienia, kategoryzacji i rozpoznawania tożsamości. Mój zespół miał 4 osoby.

Technologie: Python, C++, PyTorch, CMake, Docker, Git, uruchamianie kodu na kartach graficznych

Listopad 2018 - Czerwiec 2019
8 miesięcy
November 2018 - June 2019
8 months

Pracownik Naukowy na wydz. Fizyki UWResearch Scientist at Physics Faculcy of Warsaw University

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Jądra AtomowegoWarsaw University, Faculcy Of Physics

Work in the Institute of Experimental Physics as scientist. Cooperating with GSI Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH (Darmstadt, Germany). I've been designing filter algorithms for optimal J/Psi particle detection and developing Monte Carlo simulation software for the future experiment CBM under C++ ROOT framework. I participated in two conferences, having one talk

Praca naukowa w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej UW. Współpracowałem z grupą z ośrodka GSI Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH (Darmstadt, Niemcy). Opracowywałem algorytmy wykrywania cząstek J/Psi i przeprowadzałem symulacje Monte Carlo dla eksperymentu CBM z wykorzystaniem biblioteki C++ ROOT. Brałem udział w dwóch konferencjach mając w jednej z nich własne wystąpienie.

October 2004 - September 2005
1 year
Październik 2004 - Wrzesień 2005
1 rok

Programista C++ przy eksperymencie ZEUSSoftware Developer Intern in ZEUS Experiment

Scholarship in DESY institute and work on my thesis: On-Line Data Quality Monitoring System for the Backing Calorimeter of the ZEUS experiment.
The system I wrote is a real-time application, that controls the quality of data being taken by one of detectors. System includes: permanently running monitoring server (C++ on Linux) and graphical client (QT).

Stypendium w instytucie DESY gdzie pisałem pracę magisterską: System monitorowania na bieżąco danych zbieranych przez Kalorymentr BAC eksperymentu ZEUS.
System działa w czasie rzeczywistym i kontroluje dane spływające z jednego z detektorów. System składa się z dwóch części - serwera napisanego w C++ pod Linuxem, oraz z klienta korzystającego z QT.

September 2003 - December 2003
4 months
Wrzesień 2003 - Grudzień 2003
4 miesiące

WykształcenieEducation

Uniwersytet Warszawski, InformatykaWarsaw University, Computer Science

Master of Sciencemagister informatyki
studia dzienne

ocena końcowa: bardzo dobry

final score: very good

1999 - 2004

Uniwersytet Warszawski, MatematykaWarsaw University, Math

Master of Sciencemagister matematyki
studia dzienne

ocena końcowa: dobry

final score: good

1999 - 2005

Uniwersytet Warszawski, FizykaWarsaw University, Physics

studia dzienne

przerwane studia, zaliczone m.in. Pracownia Elektroniczna oraz Elektryczność i Magnetyzm

unfinished studies

2002 - 2005

Centrum Badań Kosmicznych PANSpace Research Centre, Polish Academy of Sciences

studia doktoranckie
PhD Studies

Zakład Geofizyki, badania nad ruchem obrotowym Ziemi

Geophysics, studies of Eartch Rotation

2010 - 2015

VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu6th High School in Radom - Jan Kochanowski

średnia maturalna: 5,2

1995 - 1999

UmiejętnościSkills

Programming Languages & ToolsJęzyki programowania i narzędzia
  • C/C++
  • Ansible
  • S3
  • RoR
  • Bash
InneOther
  • Podstawy elektronikiElectronics
  • Teoria prawdopodobieństwaProbability Theory
  • Metodologia Zwinnego Programowania & ScrumAgile Development & Scrum

ZainteresowaniaInterests

Licencja Przewodnika Górskiego III klasy na obszar Beskidów Wschodnich. Przewodnik SKPB Warszawa.

Licensed Mountain Tour-Guide 3rd class at Eastern Beskidy Mountains.